Photo info

Misaki teaching the boys to make origami